Idegen szavak marxista magyarázatokkal (1948)

idegenszavakmarxistamagyarazatokkalPár hete kukáztam ezt a remek, 1948-as kiadású idegen szavak szótárát. Ahogy a bevezető végén írja a szerkesztő,

szerény munkája e nemben — a dialektikus materializmus alkalmazását tekintve — az első magyarnyelvű kísérlet.

Vannak benne meredek, de ma (számomra) inkább vicces dolgok. November hetedike alkalmából szemezgetek belőlük, mégpedig úgy, hogy amikor véletlenül felütöttem a könyvet következő helyeken és érdekességeket találtam (sajnos oldalanként gyakran többet is), azokból szemezgettem. (Éppen ezért marad ki innen a burzsoázia, mert azt direkt néztem meg még az utcán :D)

De elsőképp jöjjön egy rövid idézet a bevezető elejéről:

Ez a könyv nem csupán szótára az idegen szavaknak. Az esetek többségében ugyan egyszerűen a szavak magyar jelentésének rövid közlésére szorítkozik. Az esetek kisebb, de fontosabb részében azonban: a világnézeti vonatkozású — idegen szóval megjelölt — fogalmaknál és műkifejezéseknél (a társadalomtudomány, közgazdaságtan, történelem, filozófia, irodalom, művészet stb. köréből), nem csupán a magyar fordítást találja meg az olvasó, hanem a könyv ezen túlmenően részletes fogalmi meghatározással vagy magyarázattal is szolgál. Szükségesnek tartja a természettudományok forradalmi átalakulása következtében gyakran előforduló egyes idegen szavak magyarázatának közlését is.

E magyarázatok, fogalmi meghatározások alapja a dialektikus materializmus világnézete. A szerkesztő arra törekedett, hogy mennél kevesebb címszót határozzon meg a maga egyéni megfogalmazásában: ahol erre módja volt, a fogalmak meghatározása céljából igyekezett a marxizmus—irodalmának klasszikusait idézni.
(…)

A helyesíráson, megfogalmazáson, kiemeléseken sehol nem változtattam, hiszen, mint később a bevezetőben (ami teljes terjedelmében itt olvasható) írja a szerkesztő,

A nemzetközi műkifejezésekkel kapcsolatban (különösen a marxizmus—leninizmus és a természettudományok terén) semmiképpen nem rendezkedhetünk be nyelvi önellátásra. Ez fogalmakat megcsonkító, eltorzító sovinizmus lenne.

Szóval, következzék néhány véletlenszerűen kiragadott meghatározás (betűrendben):

bürokratizmus : szűkkeblű, kicsinyes formaságokba kapaszkodó, az élettől idegen hivatalnoki szellem; a hivatalnoki kaszt uralmának túltengése az államban

fétisizálódás : a tökés társadalomban az árut, a pénzt és a tőkét, mint anyagi tárgyakat olyan tulajdonságokkal ruházzák fel (pl. a kicserélhetőség s a tőkés számára a haszonszerzés tulajdonságával), amelyek a valóságban nem természetes tulajdonságaik, hanem a tőkés termelési viszonyok kifejeződései. Így áll elő az áru fétis jellege. A kapitalizmusban az ember és ember közötti viszonylatok (a társadalom s a termelés személyi viszonylatai) eldologiasodva, elembertelenedve, mint varázserővel bíró tárgyak (áruk: fétisek) egymáshoz való viszonylatai jelennek meg “a személyek viszonya… a dolgok viszonyának tűnik fel” (Engels). A szocialista államban a fétis-jelleg eltűnik.

(ugyanezen az oldalon található a feudalizmus szócikk, ott egyenesen Sztálintól idéz a szerző, mégis inkább a fentit osztom meg)

jezsuitizmus : képmutatás; a “cél szentesíti az eszközt” elvének alkalmazása

junker : (“úrfi”, “úrficska”). eredetileg a lovagnak készülő nemesifjak neve; katonaiskolai növendék (a cári Oroszországban); keletporosz földbirtokos középnemes, minden haladásnak ellenszegülő, osztálykiváltságaihoz mereven ragaszkodó militarista porosz agrárius

legális marxisták : azok a burzsoá intellektuellek, akik a mult század 90-es éveiben az Oroszországban egyre jobban terjedő marxizmust arra próbálták kihasználni, hogy a munkásmozgalmat a polgári társadalom képére formálják, a burzsoázia érdekeinek alávessék. Marx tanaiból kidobták a legfontosabbat: a proletárforradalomról szóló tanítást. Cikkeiket a legális újságokban és folyóiratokban jelentették meg. A legális marxizmus Lenin jellemzése szerint: “a marxizmus visszatükröződése a burzsoá irodalomban”.

likvidátor : a nemzetközi munkásmozgalomban a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja történetének tanulságai alapján azokat hívják likvidátoroknak, akik a forradalom időleges visszavonulásának, a mozgalom apályának idején elvesztik hitüket a forradalom újabb fellendülésének lehetőségében. Szégyenletesen megtagadják a párt programjának forradalmi követeléseit és a párt forradalmi jelszavait. A proletariátus illegális forradalmi pártjának megszüntetésére, likvidálására törekszenek

Northcliffe-sajtó : Lord Northcliffe alapította brit újságtröszt, mely a legkíméletlenebb brit imperializmus szócsöve

pániszlamizmus : utópikus-reakciós áramlat a mohamedán lakosságú államokban, melynek célja ez országok politikai vallási jelszavak ürügyén való haladásellenes összefogása más népek ellen

továbbá:

pánszlávizmus : imperialista törekvéseket leplező jelszó az orosz cárizmus idején

(egyébként tele van a könyv politikai és egyéb -izmusokkal)

pjatiletka : ötéves terv; a Szovjetunió első ötéves tervének (1928 — 1932) főfeladata Sztálin meghatározása szerint a következő volt: 1. az országot annak elmaradt, helyenként középkori technikájáról az új, modern technika vágányaira vigye át; 2. a Szovjetuniót gyönge, a kapitalista országok szeszélyeitől függő agrárországból erős, teljesen önellátó és a világkapitalizmus szeszélyeitől független ipari országgá tegye; 3. a Szovjetuniót ipari országgá téve, végleg kiszorítsa a kapitalista elemeket, kiszélesítse a gazdaság szocialista formáinak frontját és gazdasági bázist teremtsen arra, hogy a Szovjetunióban megsemmisítsék az osztályokat, felépítsék a szocialista társadalmat; 4. az országban olyan ipart teremtsen, amely képes nemcsak az egész ipart, hanem a közlekedést és a mezőgazdaságot is — a szocializmus alapján átszerelni és átszervezni; 5. a kisüzemű és szétdarabolt mezőgazdaságot a nagyüzemű kollektív gazdaság vágányaira vigye át, ezzel a szocializmus gazdasági bázisát a falun biztosítsa s ilymódon a kapitalizmus visszaállításának lehetőségét a Szovjetunióban megsemmisítse; 6. megteremtse az országban a szükséges technikai és gazdasági előfeltételeket az ország véderejének maximális emelésére és ezzel megadja a lehetőséget arra, hogy eredményesen visszaverje minden kívülről jövő támadás kísérletét. — A második ötéves terv 1933—17-ben került teljes sikerrel végrehajtásra, a harmadik terv végrehajtását (1938—40 munkája után) félbeszakította a Nagy Honvédő Háború, a negyedik ötéves terv munkáját 1946—50-re tűzték ki. Az ötéves tervek sikeres végrehajtása azt is bebizonyította, hogy a kapitalista gazdaságokkal szemben válságmentes, egyre fejlődő és a nép érdekét szolgáló gazdálkodás csupán a szocialista társadalomban lehetséges

racionalizál : ésszerűvé tesz; a célszerűség és nagyobb gazdaságosság elvét fokozatosan keresztülviszi a termelés, elosztás és igazgatás folyamatában, üzemeknél, vállalatoknál, hivataloknál a munkafolyamatok ésszerűsítésével, a munkaerő teljesebb kihasználásával az igazgatás egyszerűsítésével — ennek következménye a költségek (termelési, elosztási, igazgatási) csökkentése s az illető üzem, vállalat, hivatal működési hatásfokának, rentabilitásának növekedése. A kapitalista racionalizálásnál, ahol e rendszabályok célja a profit növelése, mindez a piacokon való fokozott versenyképességet, a racionalizálással lépést tartani nem tudó üzemek bezárását, a munkások és alkalmazottak létszámcsökkentését, a tömeges munkanélküliséget és a termelésben megmaradtak fokozott kizsákmányolását, gyorsabb kimerülését eredményezi. Ezzel szemben a szocialista racionalizálás nyomán a munkaidő megrövidülése, a társadalmi termelés növekedése, a munkások számának emelkedése, az iparosodás gyorsulása, egyszóval a dolgozók helyzetének általános javulása következik be

spiritizmus : világfelfogás, mely hisz a lelkek létezésében, a halál után való továbbélésében és abban, hogy az élők “elhaltak lelkeivel” bizonyos kapcsolatokat is fenntarthatnak. A spiritizmus egyik főjellemvonása a lélekhit materializálása, mely szerint a halottak érzékelhető bizonyságait szolgáltatják létezésüknek: kopogó hangokat adnak, lefényképezhetők, alakot öltenek, fényjelet adnak stb. E jelenségek azonban sem a világosságot, sem a tudományos bírálatot nem állják. A spiritizmus csupán egyik ága a titokzatos túlbecsüléséből élő áltudománynak, az okkultizmusnak smint ilyen a fölbomló s a tudománytól újra a babonához és miszticizmushoz forduló polgárság reakciós szemlélete

itt valamiért elmaradt az ideológiai útmutatás, csak ezért idézem be:

struggle for life : küzdelem a létért

szürrealizmus : irodalmi és művészeti irány, mely a tudatos, de főként a tudattalan lelki elemeket tartja a “többrétű” valóság leglényegesebb és legjellemzőbb vonásainak és ezek kifejezését tartja a többrétű valósághoz igazán hű művészetek igazi feladatának. A szürrealizmus a hanyatló és széteső, irracionalizmusba hajló polgári világ tanácstalanságának és a terméketlen “absztrakt forradalmiságnak” egyik kifejezője a szocialista realizmussal szemben

végül is igaz:

verbéna : egy virág neve

Tudatos kereséssel még további erős definíciókat is lehet találni. Szinte az egész könyvet beidézném. Kéréseket szívesen teljesítek :)

 

1940-es évekbeli amerikai tiniszleng

A kedvenceim egy része pont a háborús idők hatására születtek (legalábbis szerintem, és nem is ez az összes ilyen), mint például a destroyer, void coupon, jive bomber, vagy a gone Quisling. Utóbbiból szerintem bunyók is lehettek.

És persze ott van még többek között Mona Lizard, strictly for the birds, blackout girl, szociálmédiás twitterpated.

Szándékosan nem jelzem, a fentiek mit jelentenek, találd ki (mennyi sikerült?), keresd ki magad!

tumblr_luj1g767LI1qf6jy9o1_500 tumblr_lukbchynMY1qf6jy9o1_400 tumblr_lukbdkinMf1qf6jy9o1_400

Fuzzbuttons!

(via hollyhocksandtulips.tumblr.com, aki szemérmesen hallgat arról, ezek eredetileg hol jelentek meg)

A Diósgyőri Gépgyár biztonsági és tulajdonvédelmi szabályzata (részlet)

Jóváhagyom:
Gécsi Miklós s.k.
Vezérigazgató

I. fejezet

Általános rendelkezések

1./ (…)

A vezetők és dolgozók felelőssége a vállalat biztonságáért és a társadalmi tulajdon védelméért

2./ /1/ A vállalat kezelésében lévő termelő berendezések, a nyers- és alapanyagok, a termelésben létrehozott félkész- és késztermékek, az egységes és oszthatatlan szocialista társadalmi tulajdon részét alkotják.

/2/ A szocialista társadalom gyorsütemü fejlősédének gazdasági forrása a termelőeszközök társadalmi tulajdona. E tulajdonforma szolgáltatja a szocialista tervgazdálkodás és bővitett ujratermelés, valamint a nemzeti jövedelem és a jólét növekedésének alapvető anyagi feltételét és biztosítékát.

(…)

Összeállította
A DIGÉP. Üzemrendészeti Osztálya
1967.

“Minek a bók s veloczi-kornya” – szerelmes vers bicikliseknek, 1895

1895-öt írunk…

„Egy úr kerékpározni indult,
S egy bájos lányt veloczi-pelle,
Az úr neve Velo-czirill volt,
A hölgyé meg Veloci-czelle.
Elegáns volt az ifjú ember,
És sikkes volt az ifjú delnő,
Az úr fején veloczi-linder,
A hölgy lábán veloczhi-pellő.
A házak elmaradtak sorba
S Czirill szólt. Nem kell már vigyáznunk!
Minek a bók s veloczi-kornya,
Jer édesem, veloczi-czázzunk.
Oly szépen kér, esdve nógat,
Vasparipájához símulva,
Oly nyájasan veloczhi-rógat,
Hogy enged a veloczi-czuska…
Virág hullás és szív-törés volt,
Hervadt virányon, alkony tájban.
S hibás csak a veloczi-péd volt,
Melyről e dalt veloczi-táltam.”

Ok, inkább pajzán, mint szerelmes…

Forrás: Frisnyák Zsuzsa: A női kerékpározás hőskora (História, 1992/3), (www.tankonyvtar.hu). Nagyon érdekes cikk, és mókás mondatok (jelenségek) vannak benne leírva, amiket csak azért nem idézek, mert akkor szinte az egész cikket átmásolhatnám.

Az LKM csavargyárának bemutatótablójáról


A tabló az Északkelet-Magyarországi Ipartörténeti Emlékházban van kiállítva. (Erről, meg az ott tapasztaltakról majd később.) Mindent, beleértve a számokat az órán és a betűket a szövegekben a gyár termékeiből raktak ki.

A gabardin-raglán az ezerkilencszázhuszonkilenc évi nagy divat.

Színpompás sportöltönyeink feltűnést fognak kelteni.

Kis alakú, pár centis füzetecske ami Reisz férfiruhaházát reklámozza ízléses és igényes módon, az 1929 tavaszi divat szerint. Készítette Pápai Ernő Műintézete Budapest.

Balra a borító.
Erre a linkre bökve az első és hátsó borító látható együtt.

Többet inkább nem is kommentálnám, a szövegek és rajzok magukért beszélnek. Épp ezért érdemes jól megnézni őket, a kis rajzot az emberekről és az élethelyzeteket is részletesen, amiket ábrázolnak. És elgondolkodni, akkor mi mit és mi mást jelentett, mint most.
Megéri.
Ja, mielőtt jönnek a képek, erre linkre bökve megtekinthető, néz ki kinyitva, mert a többiről levágtam ezeket a részeket.


Angol mértékszabóságunk előkelő összhangjában vezet.


Felöltőink szabásban, kidolgozásban és vonalhatásban utólérhetetlenek.


Színpompás sportöltönyeink feltűnést fognak kelteni.


Öltözködjék elegánsan, izlésesen és mégis olcsón.


Minden darab kézzel varrott és saját műhelyünkben készült.


A gabardin-raglán az ezerkilencszázhuszonkilenc évi nagy divat.


Illusztrálta Brenner Nándor. »REMO« A vezető ruhamárka cégünk különlegessége

…és a kis füzetben volt egy másik füzetecske is! 1929 tavasz!

Mélyen tisztelt uram!
Cégünk tradíciója, hogy minden saisonban valami kellemes meglepetéssel kedveskedjék vevőinek.
Még az ősszel Angliában járván, sikerült igen nagy mennyiségű szövetet hihetetlenül olcsón lekötnünk. Ez a vétel abba a kellemes és kedvező helyzetbe hoz bennünket, hogy annak egy igen jelentős részéből népszerű osztályunkon (…) egységárakon készíthetünk mérték szerint öltönyöket.
Ugy hisszük, hivatást teljesítünk, ha a mai kedvezőtlen gazdasági viszonyok ellenére, Önnek is felajánljuk, hogy
igen elegánsan
mérték szerint
és felette olcsón ruházkodjék.

(…) vagyunk kiváló tisztelettel Reisz férfiruhaháza


Vidékre mintákkal készséggel szolgálunk.